7735. — Σύνοψις τών περιεχομένων εν έ/άστω κεφαλαίω της Παλαιάς Γρα- φής. Ευρεθείσα εν τοις χειρογράφοις τοϋ Άρχιμανδρίτου και Ίατροδιδασκάλου Aco- νοσίοο ΙΙόρροο τοϋ Θετταλοϋ. Εκδίδεται το πρώτον δαπάναις Γ. Καρυοφΰλλη. (οδός Νικία, 'Αριθ. 74.) 1858 Εις 8ον, σ. 136. ΕΒΕ.Θ. 11147, ΣΤΙΑ 1643, ΔΑΚ-.

Σύνοψις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύνοψις