7733. - Σύνοψις της 'Ιεράς 'Ιστορίας προς χρήσιν τών 'Ορθοδόξων παίδων. Έν Ίεροσολΰμοις, εκ της τυπογραφίας τοϋ Παναγίου Τάφου. 1858. Εις 8ον μικρόν, σ. 32. Τοΰ Λ. Κοραή.

Σύνοψις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύνοψις