7731. - ΣυνοικέσιΟν κλίσεως. Συνταχθέν μεν γαλλιστί ύπό τής Κ. Boνιo- κης Περιγνώνος. Μεταφρασθέν δε ύπό Θ. Α. Χαδελλά και Ν. Ηαπαδ^μ^τρίοο φοι- τητών. Άθήνησι, τύποις ΓΙ. Α. Σακελλαρίου. (Κατά την όδόν Ευαγγελιστρίας, αριθ. 44). 1858. Εϊς 8ον, σ. 143 + 1 ά. ά. ΛΑ 284, ΒΠΘ 35165.
Κ. Boνιo-κης Περιγνώνος

Συνοικέσιον κλίσεως

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συνοικέσιον κλίσεως