7730. - Συμπλήρωμα 'Αριθμητικής Προς χρήσιν τών μαθητευόντων ε'ις τα γυμνάσια, ύπό Χ. Βάφα. Κατά τα πολλά τροποποιηθείσα έπι το άπλοΰστερον εκ- δίδεται το τρίτον. Άθήνησιν Τύποις Φ. Καραμπίνου και Κ. Βάφα. (Παρά τη όδφ Βύσση αριθ. 301) 1858. ΕΙς 8ον, σ. η' + 144. Πρβλ. αριθ. 3907 καί 4858. ΒΑΝ 27. -*
Χ. Βάφα.

Συμπλήρωμα Αριθμητικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συμπλήρωμα Αριθμητικής