7729-- Σύμβασις γενομένη Έν 'Αθήναις την 26 'Απριλίου 1858. μεταξύ της Γενικής Διευθύνσεως τών Ταχυδρομείων τοΰ Βασιλείου τής Ελλάδος καί τοΰ κυ- ρίου 'Αθανασίου Βουτσινά και υιοί Ένεργοΰντος έν ονόματι τής έν Μασσαλία ατμο- πλοϊκής εταιρίας τών Φωκαέων. Και έπικυρωθεΐσα την 6 'Ιουνίου 1858. [έν τέλει:] εκ τοΰ Βασιλικού Τυπογραφείου. Εις 4ον, φ. 3 ά. ή. + σ. 1 ά. ά. + 1 (φερούσ^ αριθμόν 8). ΑΠ—. *

Σύμβασις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύμβασις