7725. - Συλλογή των εις το έξωτερικόν δημόσιον δίκαιον της Ελλάδος ανα- γομένων επίσημων εγγράφων, Έκπονηθεΐσα κατ' έπιταγήν Και δημοσιευθείσα κατ' έγκρισιν τοΰ έπι του Β. Οίκου και των Εξωτερικών Σχέσεων 'Υπουργείου ύπό Αλέ- ξανδρου Ι. Σούτσου Γραμματέως της εν Πετρουπόλει Πρεσβείας, πρώην τμηματάρχου τοϋ εϊρημένου 'Υπουργείου. Recueil des documents authentiques relatifs au droit public exterieur de la Grece publie par ordre et approbation du departement de la maison royale et des relations exterieures par Alexandre I. Soutzo secre- taire de la Legation de Grece a St Petersbourg ci - devant chef de division au menie departement. 'Αθήναι. Athenes. 1858. Ει'ς 8ον, σ. η' + 874. ΓΕΝ. Ind. 805. -*
Αλέ-ξανδρου Ι. Σούτσου | Alexandre I. Soutzo

Συλλογή των εις το εξωτερικόν δημόσιον δίκαιον της Ελλάδος αναγομένων επίσημων εγγράφων,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Συλλογή των εις το εξωτερικόν δημόσιον δίκαιον της Ελλάδος αναγομένων επίσημων εγγράφων,