7722. - Στοιχειώδης Γεωγραφία τών Παίδων. Έρανισθείσα έκ διαφόρων γεωγραφικών εγχειριδίων, κατ' εγκρισιν τής Κυβερνήσεως ύπό ΆΟ-ανασίοα Α. Σακελ- λαρίοο. Άθήνησι, τΰποις Π. Α. Σακελλαρίου. (Κατά τήν όδόν Ευαγγελιστρίας, αριθ. 44). 1858. Είς 8ον α. 2 ά. ά. + δ' + 56. ΔΒΠ 712 και 16704. #-

Στοιχειώδης Γεωγραφία των Παίδων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχειώδης Γεωγραφία των Παίδων.