7721. - Στοιχειώδης αριθμητική προς χρήσιν τών Ελληνικών σχολείων κατά το πρόγραμμα τοϋ υπουργείου τής δημοσίας εκπαιδεύσεως συνταχθείσα ύπό Β. Λά- κωνος καθηγητοϋ τών μαθηματικών τοΰ έν 'Αθήναις Β' Γυμνασίου και ύφηγητοϋ τοΰ Πανεπιστημίου. «Προς τε γάρ οικονομίαν - - - - τέχνη. Πλάτων Νόμων Ε'. — Έν 'Αθήναις, τύποις Λ. Άθ. Μαυρομμάτη. 1858. Είς 8ον, σ. 130. Κουμανούδης 2, 360. *
Β. Λά-κωνος

Στοιχειώδης αριθμητική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχειώδης αριθμητική