7720. - Στοιχεία της ελληνικής γλώσσης ύπό Φ. Ίακωβσίου. Μεθαρ- μοστίέντα μεν ύπό Φ. Φαρμακίδοο, κτλ. Νϋν δέ μετατυπωθέντα δαπάνη τοϋ 'Ιονίου Κράτους είς χρήσιν τών δευτερευόντων σχολείων τοϋ αύτοϋ, κατά δοκιμασίαν τών τής δημοσίας παιδείας Επιμελητών. Τόμος πρώτος. Περίοδος πρώτη και Δευτέρα. Κέρ- κυρα εν τη τυπογραφία τής Κυβερνήσεως. 1858. Είς 4ον μικρόν, φ. 1 δ. α- + σ. 2 ά. ά. + ιε' + 192 + 141 (ενθ« Λεξικόν). Πρβλ. «ριΟ. 1891 και 3196. ΛΕΥ—.
Φ. Ίακωβσίου.

Στοιχεία της ελληνικής γλώσσης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχεία της ελληνικής γλώσσης