7719· - Στοιχεία μαθηματικής Γεωγραφίας ήτοι κοσμογραφίας ύπό Άν- τωνίου Φατσεα καθηγητού τών μαθηματικών και της φυσικής τοΰ έν Λαμία Βασι- λικού γυμνασίου. Έν 'Αθήναις, εκ τοϋ τυπογραφείου Νικολάου Άγγελίδου. (Έν όδω Έρμου παρά τη Καπνικαρέα) 1858. Εις 8ον, σ. ιε' + 232. ΕΒΕ. Γ. Π. 4228, ΒΠΘ 43414, ΒΑΝ 27. *
Άν-τωνίου Φατσεα

Στοιχεία μαθηματικής Γεωγραφίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στοιχεία μαθηματικής Γεωγραφίας