7674. - 'Οργανισμός τοϋ καταστήματος της εταιρίας Ό 'Οδυσσεύς. Έν Ζα- κύνν>ω, τυπογραφεΐον ό Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη διευθυνόμενον παρά Ν. Ι. Ταρουσσοποΰλου. 1858. Είς 8ον, σ. 7. T^raiid. 2007.

Οργανισμός του καταστήματος της εταιρίας ο Οδυσσεύς.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οργανισμός του καταστήματος της εταιρίας ο Οδυσσεύς.