7671. - Όλλενδόρφου Μέθοδος έφηρμοσμένη εις την άγγλικήν γλώσσαν και διδάσκουσα το λαλείν και γράφειν αυτήν έν διαστήματι εξ μηνών.—(*Ην δε λής, πεΐ- ραν λάβε). — Ύπό Ν. και Κ. Κοντοπουλου. Έν ΣμιΊρνη, έκ τοϋ τυπογραφείου τής 'Αμάλθειας. 1858. Είς 8ον, σ. 3. α. ά. + σ. 489. ΕΒΕ ΓΛ. 2720 ^. *
Όλλενδόρφου

Μέθοδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μέθοδος