7670. - Όλίγαι λέξεις περί τίνος Τοΰ Ειρηνοδικείου Κέρκυρας αποφάσεως. [έν τέλει:] Κέρκυρα, 1/13 'Οκτωβρίου 1858. Τυπ. Σχερία. Είς 8ον, σ. 16. ΑΕΚ—. #-

Όλίγαι λέξεις περί τίνος Του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας αποφάσεως.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Όλίγαι λέξεις περί τίνος Του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας αποφάσεως.