7669. - Ό Κόλας. Κωμωδία εις πράξεις πέντε. Συγγραφεΐσα παρά Δ. Κ. Βυζαντίου, Εκδιδομένη δε υπό Μ. Γεωργιάδου.—Ουδέν εν άνθρώποις------ βλαπτό- μεθα. (Λουκιαν. έν έπιγραμ.) —Έν Πάτραις τΰποις Μ. Γεωργιάδου. 1858. Εις 8ον, ο. δ' + 61. ΒΠΘ 36078, ΧΣΤ—. *
Δ. Κ.Βυζαντίου

Ό Κόλας.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Κόλας.