7666· - Οί Ίησουΐται περί της αρχής, αυξήσεως, πράξεων, καταργήσεως καΐ άνορθώσεως τοϋ τάγματος αυτών. 'Υπό 'Αλεξάνδρου Δουφίου εκ τοΰ Άγγλικοϋ υπό Μ. Λ. Καλαποθ-άκι? Διδάκτορος της 'Ιατρικής, Έν 'Αθήναις, εκ τοϋ τυπογρα- φείου τής Λακωνίας Κάτωθεν τοϋ 'Αγίου Νικολάου τοϋ Ραγκαβά κατά την όδόν Αϊ- γέως αριθ. 906. 1858. Εις 4ον μικρόν, σ. 98 + 1 «· ά. ΛΕΥ—. *
Αλεξάνδρου&nbsp | Δουφίου

Οι Ιησουίται

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οι Ιησουίται