7665 - "Οθων ό τοξότης μυθιστορία Άλεξάνδρου Δουμά (Alexandre Du- mas), μεταφρασθεΐσα εκ της γαλλικής γλώσσης ύπό Σπορίδωνος Νικολ. Γερακάρη. Έν Πάτραις, εκ τής τυπογραφίας Α. Σ. 'Αγαπητού όδός Μαιζώνος, παρά τη Ευ- αγγελίστρια. 1858.
Άλεξάνδρου Δουμά (Alexandre Du-mas),

Όθων ό τοξότης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Όθων ό τοξότης