7663. - Ό εξόριστος ή ή μελανή αίθουσα ίστόρημα. Ύπό Διονυσίου Μον- δίνου. Εκδοθέν δαπάνη 'Ιωάννου Κασσανδρέος και Συντρ. Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ τυπογραφείου της Αυγής. (Όδός Πραξιτέλους). 1858 Εις 8ον, σ. 4 α. ά. 4- β' + φ. 1 α. ά. + σ. 203. ΓΕΝ. MGL 757, ΒΠΘ 37196. *
Διονυσίου Μον-δίνου

Ό εξόριστος ή η μελανή αίθουσα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό εξόριστος ή η μελανή αίθουσα