7661.-Ό διδάσκαλος της γαλλικής ήτοι διάλογοι συνήθεις έλληνογαλλικοί μετά πλήρους ονομαστικού τών κοινότερων γαλλικών λέξεων καταλόγου τών ανωμά- λων ρημάτων, ϊδιωτισμών, παροιμιών και επιστολών. Προς χρήσιν Της Σπουδαζού- σης Νεότητος συνταχθέντες μεν ύπό * -Η- * εκδοθέντες δε ύπό Εμμανουήλ Γεωργίου. Άθήνησιν, έν τω βιβλιοπωλείω Έμμ. Γεωργίου. 1858. [έν σ. β': ] Τΰποις Εμμα- νουήλ Γεωργίου. Εις δον, ο", η' + 286 + 1 ά. ά. Συγγραφεύς πιθανώς ό "Αγγελος Σ. Βλάχος. ΔΒΠ 16110. *
Αγγελος Σ. Βλάχος.

Ό διδάσκαλος της γαλλικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό διδάσκαλος της γαλλικής