7660. - 'Οδηγία δια την καλλιέργειαν τοΰ ζακχαρωτοΰ Όλκοΰ και δια τάς διαφόρους ΰλας εξ αΰτοϋ έξαγομένας. Κέρκυρα, τυπογραφεΐον της Κυβερνήσεως 1858. Εις 8ον, σ. 23. Ελληνιστί και ίιαλιστί. Συγγραφεύς ό 'Ιωάννης Δελβινιώτης. ΓΧ—. *
Ιωάννης Δελβινιώτης

Οδηγία δια την καλλιέργειαν του ζακχαρωτού Ολκού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οδηγία δια την καλλιέργειαν του ζακχαρωτού Ολκού