7657. - Ό Βυγιος Ίαργάλιος μυθιστόρημα μετά πέντε εικονογραφιών έκ τών τοΰ Βίκτωρος Ούγγώ Μεταφρασθέν έκ τοΰ Γαλλικοϋ ύπό Αλεξάνδρου Α. Γεωρ- Ίΐύδοο. Άθήνησι, τύποις Π. Α. Σακελλαρίου. (Κατά την όδόν Ευαγγελιστρίας, Άριί). 44.) 1858. Είς 8ον, σ. ε' + 193 + 1 ά. ά. ΓΕΝ. MGL. 1044.
Βίκτωρος Ούγγώ

Ό Βύγιος Ιαργάλιος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Βύγιος Ιαργάλιος