7655. - Ό αντιγράφων και σόλοικος ξυγγραφεύς [ έν τέλει: ] Αυγου- στίνος Λιβαθηνόπουλος. Έν Παλαίφ Κεφαλληνίας 1. Αύγούσ. 1858 ε. ε. Ή μετα- τύπωσις απαγορεύεται. Τυπογραφεΐον «Ή Κεφαλληνία» Είς 8ον, σ. 8. IEEE 358. -*
Αυγου-στίνος Λιβαθηνόπουλος

Ό αντιγράφων και σόλοικος Συγγραφεύς

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό αντιγράφων και σόλοικος Συγγραφεύς