7654. - Νόμος περί ληξιαρχικών πράξεων και όδηγίαι προς τους ληξιάρχους. Είς 8ον, σ. 11 + 18. "Ανευ τόπου, τυπογραφείου και έτους, αλλ' έν 'Αθήναις έκ τοΰ Β. Τυ- πογραφείου, τφ 1858. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 1999. *

Νόμος περί ληξιαρχικών πράξεων και οδηγίαι προς τους ληξιάρχους.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νόμος περί ληξιαρχικών πράξεων και οδηγίαι προς τους ληξιάρχους.