7653. - Νομολογία τών πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων τοϋ 'Ανωτά- του Συμβουλίου της Δικαιοσύνης. Έτος 1858. Κέρκυρα, Έν τφ Τυπογραφείφ της Κυβερνήσεως. Είς 8ον, σ. 518 + ς'. ΔΒΚ—, ΑΕΚ—. *

Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης