7651. - Νικολάου τοϋ Άγιωτάτου 'Επισκόπου Μεθώνης λόγος προς τους Λατίνους περί τοϋ 'Αγίου Πνεύματος δτι εκ τοϋ Πατρός οΰ μήν και εκ τοϋ Υίοϋ εκπορεύεται. Πρώτον ήδη εκδιδόμενος ύπό Κωνσταντίνου Σιμωνίδου διδάκτορος της φιλοσοφίας. 'Εν Λονδίνω τύποις Γιλβέρτου και Ριβιγγτώνος. ΑΩΝΗ'. Είς 8ον, σ. κς' + 2 ά. ά· + 218. 'Επί τοΰ εξωφύλλου : 1859 και διάφορος τίτλος. ΕΒΕ.β. 9657, ΒΒ-, ΓΕΝ. Gr. class. 5371, ΛΟΒ. Α 54/111, ΘΦΠ 93, ΦΣΠ-. *
Νικολάου τοϋ Άγιωτάτου 'Επισκόπου Μεθώνης

λόγος προς τους Λατίνους περί του Αγίου Πνεύματος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. λόγος προς τους Λατίνους περί του Αγίου Πνεύματος