7649. - Νικολάου Ι. Σαριπόλου Μελέτη επι τοΰ 'Ιστορικού δοκιμίου τής Ρωσσικής Νομοθεσίας τοΰ Δημητρίου Στεφ. Μαυροκορδάτου Τμηματάρχου έν τω έπι τών Εκκλησιαστικών και τής δημοσίας εκπαιδεύσεως Ύπουργείω κτλπ. κτλπ. Άθή- νησι, εκ τών Ρ/Ζ και Ρ.Ή φυλλαδίων τής Πανδώρας. 1858.
Νικολάου Ι. Σαριπόλου

Μελέτη επι του Ιστορικού δοκιμίου της Ρωσσικής Νομοθεσίας του Δημητρίου Στεφ. Μαυροκορδάτου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μελέτη επι του Ιστορικού δοκιμίου της Ρωσσικής Νομοθεσίας του Δημητρίου Στεφ. Μαυροκορδάτου