7647. — Νέον έτος 1858. Εΰχαί τοΰ Έλληνος τοΰ 'Ολύμπου Προς άπασαν την Ελληνικήν φυλήν. Μφ. 0.28 Χ 0.43. 'Υπογράφει: Ζήσηςς Σωτηρίου. IEEE—. *
Ζήσηςς Σωτηρίου

Ευχαί του Ελλήνος του Ολύμπου Προς απάσαν την Ελληνικήν φυλήν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ευχαί του Ελλήνος του Ολύμπου Προς απάσαν την Ελληνικήν φυλήν