7644.- Νέον έτος 1858. [κάτω:] Ό διανομεΐκ τοΰ Φιλελευθέρου. Μφ. 0.22 χ 0.30. Στίχοι. ΓΕΝ—. *

Στίχοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στίχοι