7643. Νέος οδηγός νεωτέρων ποικίλων διαλόγων ένθα και συνδιαλέξεις περί όδοιποριών, σιδηροδρόμων, ατμόπλοιων κτλ. τα πάντα εκτεθέντα είς γλώσσας τεσσάρας ελληνικήν, γαλλικήν, άγγλικήν και ϊταλικήν προς χρήσιν Περιηγητών και πάσης τάξεως σπουδαστών μιας ή και πλειόνων τών γλωσσών τούτων. Dialogues usu- els et familiers en quatre langues: Grec - moderne, Fran9ais, Anglais et Italien. Athenes, chez Wilberg. libraire editeur. Έν 'Αθήναις, 1858. Εις 16ov, φ. 11 + φ- 300. Έκ της βασ. τυπογραφίας. Τοΰ Άνδρ. Παπαδοπούλου Βρετού. ΕΒΕ. ΓΛ. 1715, ΓΕΝ. Sc. L. 581. *

Νέος οδηγός νεωτέρων ποικίλων διαλόγων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νέος οδηγός νεωτέρων ποικίλων διαλόγων