7641. — Μυθολονικόν Συντίπα τοΰ Φιλοσόφου ιά πλείστα περίεργον Έκ τής Περσικής Γλώσσης μεταφρασθέν. Έν Βενετία Έκ τής 'Ελληνικής Τυπογραφίας τοΰ Φοίνικος 1858. Εις 8ον, σ. 80. ΓΧ— *
Συντίπα τοΰ Φιλοσόφου

Μυθολογικόν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μυθολογικόν