7639. - Μνεία περί 'Αντωνίου τοΰ Κατήφορου ύπό Π. Xιώτου, Έν οΐς και το έπικήδειον ύπό ιερέως Κοντοΰ. Έν Ζακΰνθω, τυπογραφεϊον ό Ζάκυνθος Κων- σταντίνου Ρωσσολίμου. 1858. Είς 16ον, σ. 32. ΕΒΕ.Β.Ε.Ι. 237 ο, ΓΕΝ. Hiog. 373. IEEE 810. ΔΒΚ—. *
Π. Xιώτου

Αντωνίου του Κατήφορου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αντωνίου του Κατήφορου