7638. - Μέρος Α'. Λογαριασμός τής οικονομικής διαχειρίσεως τοΰ Κράτους διά το έτος 1857. Εις 4ον, σ. 3 ά· ά. + κβ' + 168. "Ανευ χρονολογίας, αλλά τού 1858. ϊφ αύτφ ετει: Μέρος Β' 'Απολογισμός τών εσόδων και εξόδων τής χρήσεως 1856. σ. ις' + 37. ΦΣΠ—. *

Μέρος Α'. Λογαριασμός της οικονομικής διαχειρίσεως του Κράτους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μέρος Α'. Λογαριασμός της οικονομικής διαχειρίσεως του Κράτους