7637. - Μ. Γιρωδού Κώδηξ ανατροφής ή απάνθισμα σκέψεων και απο- φθέγματα περί ανατροφής, Μεταφρασθέν έκ τοΰ Γαλλικοΰ ύπό ΙΙάνοο Ν. ΙΙλέακα, και Εκδοθέν δαπάνη Παναγιώτου Σαρρή. Έν Έρμουπόλει, έκ τής τυπογραφίας Μ. Π. Περίδου. 1858. Εις 8ον, σ. η' + 128. ΔΒΠ 9266. -*¦
Μ. Γιρωδού | Κώδηξ ανατροφής

Κώδηξ ανατροφής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κώδηξ ανατροφής