7636. - Μάρκος Πιέρης. [έν τέλει:] Βερβιτσιώτης. (Έκ τής Ν. Πανδώ- ρας). Κέρκυρα, Τυπογραφεϊον «Ή Ίονία». Εις δον, σ. 14. "Ανευ έτους, άλλα τού 1858. Έδημοσιεύθιι έν Πανδώρα, 8, 366 - 9. ΦΜ—. *
Βερβιτσιώτης

Μάρκος Πιέρης.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μάρκος Πιέρης.