7635. - Μαρία Δοξαπατρή. Ποίημα δραματικόν εϊς πράξεις πέντε ύπό Δη- μητρίου Ν. Βερναρδάκη.—Ούκ άείδω τά παλαιά - - - - Μοΰσα παλαιά. (Τιμόθεος παρ' Άθηναίω).—Έν Μονάχω, εκ τοΰ 'Ακαδημαϊκού τυπογραφείου Γ. Ούεϊσσίου 1858. ΕΙς 8ον, σ. ρα' + 1 ά. ά. + 194· Περιέχονται και «Προλεγόμενα περί εθνικού ελληνικού δρά- ματος και ιδίως τού παρόντος». ΕΒΕ. Ν. Φ. 419*, ΓΕΝ. MG1. 646. *
Δη-μητρίου Ν. Βερναρδάκη

Μαρία Δοξαπατρή.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μαρία Δοξαπατρή.