7634. - Μαργαρϊται ήτοι λόγοι διάφοροι τοΰ έν Άγίοις Πατρός ημών Ίω- άννου τοΰ Χρυσοστόμου 'Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως και έτερων 'Αγίων Πα- τέρων Μεταφρασθέντες εις άπλήν γλώσσαν προς κοινήν τών ορθοδόξων Χριστιανών ώφέλειαν. Έκδοσις Δευτέρα. Έν Βενετία 'Εκ τής Ελληνικής Τυπογραφίας τοΰ Φοί- νικος. 1858. Εις 4ον, σ. 301 + 2 ά. ά. Πρβλ. αριθ. 5228. ΕΒΕ. Θ. 8501". *
<FONT color=#0000ff>Μαργαρϊται | Ίω-άννου τοΰ Χρυσοστόμου 'Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Μαργαρίται

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μαργαρίται