7633. - Μανών Λεσκώτου ύπό Άββα Πρεβόστου. Μυθιστορία Μεταφρα- σθεΐσα εκ της Γαλλικής εις την καθ' ημάς Έλληνικήν γλώσσαν ύπό Θεόδωρο;) Κα- <30.τζύ}. Έκδίδοται νϋν το πρώτον δαπάνη τοΰ μεταφραστοϋ και επιστασία Δ. Ίορδα- νίδου.— «Φΰσις-------καλή τις οΰσα». 'Ανακρέων.—Έν 'Αθήναις, Τυποις Γεωργίου Καρυοφΰλλη. (Κατά την όδόν Νικία, αριθ. 74). 1858. Εις 8ον, σ. η' + 320. ΒΠΘ 35166, ΛΕΥ-. *
Άββα Πρεβόστου

Μανών Λεσκώτου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μανών Λεσκώτου