7632. — Μακάριου Επισκόπου Βιννίσης διδάκτορος τής Θεολογίας και Διευ- θυντού τής εν Πετρουπόλει Εκκλησιαστικής 'Ακαδημίας Εισαγωγή είς τήν όρθό- δοξον Φεολογίαν εκ τής β' επεξειργασμένης ρωσσικής εκδόσεως εις τήν ελληνίδα με- τενεχθεΐσα φωνήν ύπό Νικολάοο Σκ. ΙΙαπαδοποόλοο. Μέρος Α'. Έν Λειψία, εκ τοΰ τυπογραφείου Γεισέκκε και Δεβριέντ. 1858.
Μακάριου Επισκόπου Βιννίσης

Εισαγωγή είς την ορθόδοξον Φεολογίαν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εισαγωγή είς την ορθόδοξον Φεολογίαν