7631. — Μαθήματα Διαφορικοΰ και 'Ολοκληρωτικού Λογισμού, ερανισθέντα υπό τοΰ άντισυνταγματάρχου τοΰ πυροβολικοΰ Μιχαήλ Σοφιανού, αρχαίου μαθητοΰ τής Στρατιωτικής τών Ευελπίδων Σχολής, νΰν δε καθηγητού τών μαθηματικών εν τή αυτή Σχολή. Προς χρήσιν τών μαθητών αύτοϋ. Έν 'Αθήναις, Έκ τοΰ τυπογραφείου Κ. Άντωνιάδου, 'Απέναντι τής Ρώμβης, 'Αριθ. 177. 1858. Είς 8ον, σ. 400, μετά τριών πινάκων. ΕΒΕ. ΜΑΘ. 803, ΣΧΕ 1210/85, ΦΣΠ—. Μ-

Μαθήματα Διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μαθήματα Διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού