7630. — Λόγος τοϋ Καθηγητού τής Φυσικής Δ. Σ. Στρούμπου. Άναδεχομέ- νου την κατά το άκαδημαϊκόν έτος αηνη'-θ Πρυτανείαν τοΰ Πανεπιστημίου "Οθωνος' Εις 8ον, σ. 42. Τφ 1858, έκ τοΰ τυπογραφείου Λαζάρου Βιλαρά. Περιέχεται επίσης έν τοις υπ' αριθ. 7495 και 7609 φυλλαδίοις. ΓΕΝ. Per. 171. -Η-
Δ. Σ. Στρούμπου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος