7629. - Λόγος Σαίντ - Μάρκου Γιραρδίνου περί των έπ° αρετή βραβείων τφ 1858. Μεταφρασθείς ύπό Κωνστ. Γ. Σοόταοο. Έν 'Αθήναις, τΰποις Δ. Άθ. Μαυ- ρομμάτη (όδός Αιόλου 'Αριθ. 33 παρά τή πλατεία τής 'Αγίας Ειρήνης). 1858 Εις 8ον, σ. 14. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 1076» και Β.Ε.Ι. 187". *
Σαίντ - Μάρκου Γιραρδίνου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος