7627. — Λόγος περί εκκλησιαστικής μουσικής συντεθείς ύπό Ναθαναήλ 'Ιω- άννου Εΰβοέως. 'Εφημερίου τής εν Μασσαλία 'Ελληνικής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μασσαλία, τή ΚΕ'. Νοεμβρίου ΑΩΝΔ'. — Ύμνον ςίσατε------επί γής αλλότριας; (Ψαλ. ρλς'.) — Έν Έρμουπόλει Σΰρου, Τΰποις Γ. Μελισταγοϋς Μακεδόνος. (Όδός 'Αγοράς αριθ. 673.) 1858. Είς 8ον, σ. 24. ΓΕΝ. Mus. 63, ΛΟΒ. Κ 1 III, *
Ναθαναήλ 'Ιω-άννου Εΰβοέως

Λόγος περί εκκλησιαστικής μουσικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος περί εκκλησιαστικής μουσικής