7626. - Λόγος πανηγυρικός, εκφωνηθείς υπό τοϋ κατά τον Νομόν 'Αργολίδος και Κορινθίας ίεροκήρυκος 'Ιωσήφ Μαύρου, την 25 'Ιανουαρίου 1858 εν τώ εν Ναυ- πλίω ίερω ναφ τοϋ αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, ε'ις την πάνδημον τελετήν επί τη ευτυχεί εικοσιπενταετία τής Α. Μ. τοϋ βασιλέως των Ελλήνων "Οθωνος. Δαπά- ναις τής Δημαρχίας. Έν Ναυπλίω. Έκ τής τυπογραφίας Κ. Ίωαννίδου. 1858. Εις 8ον, σ. 21. ΑΙΒ 74. #·
Ιωσήφ Μαύρου

Λόγος πανηγυρικός

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος πανηγυρικός