7625. — Λόγος Κ. Άσωπίου έπί τής δευτέρας αύτοΰ πρυτανείας, Τή ΚΕ' Σεπτεμβρίου 1856, έκ νέου νΰν μετά εικονογραφιών εκδιδόμενος. Άθήνησι, Τΰποις Π. Α. Σακελλαρίου. (Κατά την όδόν Ευαγγελιστρίας, 'Αριθ. 44.) 1858.
Κ. Άσωπίου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος