7624. - Λόγος επιτάφιος προς τον αποθανόντα ίππ. Κ. Λραγώναν επί τοΰ νεκροΰ του εκφωνηθείς τη 9 'Ιουλίου 1858 ύπό Π. Xιώτoυ. Εκδίδεται Δαπάνη Α. καί Ω. Έν Ζακΰνθω, τυπογραφεΐον ό Ζάκυνθος Κωνσταντίνου Ρωσσολίμου. 1858. Είς 8ον, σ. 18. IEEE 811. *
Π. Xιώτoυ

Λόγος επιτάφιος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος επιτάφιος