7623. — Λόγος επιτάφιος Παρθενίου ιερομόναχου τοΰ Μαλαπέτσα. Συντεθείς και έκφωνηΐ)είς Παρά τοΰ ιερέως Σπυρίδωνος Ντελετή, έν τφ θείω ναφ τοΰ αγίου Παντελεήμονος Τυπωθείς δε δι' εξόδων τών Πνευματικών τέκνων του χάριν τοΰ προς αυτόν σεβασμοϋ καί αγάπης. Τή 23 Αύγουστου 1858 ε. Ελ. Έν Ζακΰνθω, έκ τοΰ τυπογραφείου ή «Αυγή.» 1858 Είς 8ον, σ. 16. ΕΒΕ. Β.Ε.Ι. 866". *
Σπυρίδωνος Ντελετή

Λόγος επιτάφιος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος επιτάφιος