7622. — Λόγος επιτάφιος εις τον θάνατον Τοΰ 'Επισκόπου τής έν Κέρκυρα Λατινικής Εκκλησίας Καρόλου Ριβελλη Κερκυραίου. 'Εκφωνηθείς έν τφ Λατινικφ Κοιμητηρίω παρά τοΰ Δ.ρος Νικολάου Λούζη. «Δόξα και τιμή.------παρά τφ Θεφ». (Ρωμ. Β' 10. 11). — Κέρκυρα, Τυπογραφεΐον ή Ίονία. Σπυρίδωνος καί 'Αρσενίου αδελφών Κάο. 1858. Είς 8ον, σ. 8. ΑΕΚ—. *
Νικολάου Λούζη

Λόγος επιτάφιος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος επιτάφιος