7621.-Λόγος Επικήδειος εις Λημήτριον Λ. Ράλλην εκφωνηθείς έν Πειραιεΐ έν τφ ναφ τής 'Αγίας Τριάδος, τη 27 Δεκεμβρίου τοΰ 1858 έτους υπό Έμμαν. Κοκκίνου. Εις 8ον, σ. 8. "Ανευ εξωφύλλου. ΒΑΝ 26. *
Έμμαν.Κοκκίνου

Λόγος Επικήδειος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος Επικήδειος