7619. - Λόγος εκφωνηθείς υπό τοΰ κυρίου Θ. Καρούσου κατά την εναρξιν τών μαθημάτων της Πετριτσείου σχολής, τή 11 Σεπτεμβρίου 1857 Ι. π. Έν Κεφαλ- ληνία τυπογραφεΐον «ή Κεφαλληνία». 1858. Εις 8ον, σ. 20. ΕΒΕ. ΠΑΙΛ. 326' , ΔΒΚ —.
Θ. Καρούσου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος