7311. - Όδηγίαι προς κατασκευήν και έξέτασιν χημικών και φαρμακευτικών σκευασιών. ύπό Ξαυερίου Λάνδερερ. Άρχιφαρμακοποιοΰ της Αΰτ. Μ. τακτικοΰ Καί)η- γητοΰ της Φαρμακευτικής Χημείας και Συνταγολογίας έν τω Όθωνείφ Πανεπιστημείφ. Έν Αθήναις, έκ της τυπογραφίας Κ. Άντωνιάδου, 'Απέναντι της Ρόμβης αριθ. 177. 1857. Εις 8ον or. δ' + 407. *
Ξαυερίου Λάνδερερ.

Οδηγίαι προς κατασκευήν και εξέτασιν χημικών και φαρμακευτικών σκευασιών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οδηγίαι προς κατασκευήν και εξέτασιν χημικών και φαρμακευτικών σκευασιών