7310.-Ό Γκιαούρ τεμάχιον τούρκικου διηγήματος κατά τό Άγγλικόν τοΰ Βύρωνος υπό Αικατερίνης Κ. Αοσίοο. Άθήνησι, τΰποις Π. Α. Σακελλαρίου. (Κατά την δδόν Ευαγγελιστρίας, αριθ. 44). 1857. Εις 8°ν, σ. 89+1 ά. ά. "Εμμετρος μετάφρασις. ΓΕΝ. By. 109, ΔΒΚ—. *
Βύρωνος

Ο Γκιαούρ τεμάχιον τούρκικου διηγήματος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Γκιαούρ τεμάχιον τούρκικου διηγήματος